புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#F64E4E}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={7} $label={Easy English} $type={block1} $color={#F64E4E}

புதிய கற்கைநெறிகள்

{getBlock} $results={6} $label={Government Courses} $type={col-left} $color={#f9ae00}

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

{getBlock} $results={6} $label={Government Jobs} $type={col-right} $color={#9c5bb7}

தொழில்நுட்பம்

{getBlock} $results={3} $label={Technology} $type={grid1} $color={#0088ff}

Read more

View all

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 44 | ஆங்கிலம் கற்போம்

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொ…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 43 | ஆங்கிலம் கற்போம்

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொ…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 42 | ஆங்கிலம் கற்போம்

ஆங்கிலத்தில் கதைக்க ஆர்வமுடையவர்கள் உங்களால் இயன்ற அளவில் ஆங்கிலத்தில் கதைப்பதற்கு பயிற்சி எடுக்க வ…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 41

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொ…

பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் | Sri Lanka Telecom Vacancies

ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்ற…

Load More That is All