விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={5} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={Hex Color}

Government Jobs

{getBlock} $results={5} $label={Government Jobs} $type={col-left} $color={Hex Color}

Government Courses

{getBlock} $results={5} $label={Government Courses} $type={col-right} $color={Hex Color}

Read more

Show more

Diploma / Advanced Diploma in Computer Based Accounting - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிகளுக்கு விண்ணப்ப…

BSc (Food Quality Management) External Degree Programme - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம்

இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் பின்வரும் வெளிவாரி பட்டதாரி கற்கைநெறிக்…

பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் | OUSL

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண…

சுகாதார தொழிலாளி (Health Labourer), வேலை களத் தொழிலாளி (Work Field Labourer), சாரதி, அலுவலக உதவியாளர் - Kelaniya Pradeshiya Sabha

களனி பிரதேச சபையில் (மேல் மாகாணம்) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு …

Technical Assistant (தொழில்நுட்ப உதவியாளர்) - ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகம்

ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்…

Load More That is All

கட்டுரைகள்

{getBlock} $results={5} $label={Articles} $type={block1} $color={Hex Color}