விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={2} $label={விந்தை உலகம்} $type={grid2} $color={#F64E4E}

Easy English

{getBlock} $results={5} $label={Learning English} $type={block1} $color={#F64E4E}

General Knowledge

{getBlock} $results={6} $label={General Knowledge} $type={grid1} $color={#0088ff}

Government Jobs

{getBlock} $results={6} $label={Government Jobs} $type={col-left} $color={#f9ae00}

Government Courses

{getBlock} $results={6} $label={Government Courses} $type={col-right} $color={#9c5bb7}

Read more

View all

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 01)

இடைவெளிக்கு சரியான சொல்லை தேர்ந்தெடுங்கள். 01. My pen _____ on the floor. (A) are (…

Load More That is All