புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#014D94}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={6} $label={Learning English} $type={grid2} $color={#B9026E}

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்

{getBlock} $results={7} $label={Speaking English} $type={block1} $color={#F64E4E}

விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={7} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={#F64E4E}

Read more

View all

மாணவர் உலகம் முகநூல் பக்கம் Hack செய்யப்பட்டுள்ளது!

மாணவர் உலகம் முகநூல் பக்கம் hack செயப்பட்டுள்ளது. தற்போது அதனை முழுமையாக அணுக முடியாமல் உள்ளது. அதை…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Spoken English Practice | பகுதி 180

ஆங்கிலத்தில் கதைக்க ஆர்வமுடையவர்கள் ஆங்கிலத்தில் கதைக்கப் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். நீங்கள் எவ்வளவு …

புதிய ஆங்கிலச் சொற்கள் | பகுதி 53

மின்னஞ்சல்களில் (Email) அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் (பகுதி 01) Hi ஹாய்  Hello ஹலோ  Dear அன்ப…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Spoken English | பகுதி 179

ஆங்கிலத்தில் கதைக்க உதவும் சிறிய வாக்கியங்கள் (பகுதி 02) தினமும் 'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' என…

Driving Theory Test in Tamil (DVSA - UK) | Attitude (39)

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் (UK) Driving Theory Test இன் Attitude பகுதியின் 39 வினாக்கள் மற்றும் அவற்றின்…

Load More That is All