புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#014D94}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={6} $label={Learning English} $type={grid2} $color={#B9026E}

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்

{getBlock} $results={7} $label={Speaking English} $type={block1} $color={#F64E4E}

விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={7} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={#F64E4E}

Read more

View all

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 175

ஆங்கிலத்தில் கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் முறைகள்  (Expressing Anger in English)  ஆங்கிலத்தில் உங்கள் கோ…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 174

ஆங்கிலத்தில் உங்களை அறிமுகம் செய்வது எப்படி?  (How to introduce yourself in English?)  ஆங்கிலத்தில்…

ஆங்கிலத்தில் ஏற்படும் பொதுவான பிழைகள் | Common Mistakes in English | பகுதி 03

ஆங்கிலத்தில் ஏற்படும் பொதுவான பிழைகள் - பகுதி 03 (Common Mistakes in English) ஆங்கிலத்தில் கதைக்கும…

ஆங்கிலப் பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பயிற்சி 44)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பயிற்சி 44 இப்பயிற்சியானது ஆங்கிலத்தில் கணக்கிட முடியுமான மற்றும் …

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 173

ஆங்கிலத்தில் ஒருவருக்கு வழிகாட்டும் முறைகள் (Giving Directions in English)  ஆங்கிலத்தில் உங்கள் கரு…

Load More That is All