புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#014D94}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={6} $label={Learning English} $type={grid2} $color={#B9026E}

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்

{getBlock} $results={7} $label={Speaking English} $type={block1} $color={#F64E4E}

விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={7} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={#F64E4E}

Read more

View all

FREE COURSE - Professional Diploma in Social Media Marketing & Management (இலவச கற்கைநெறி)

Social Media Marketing & Management தொடர்பாக அடிப்படையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றவர்…

FREE COURSE - Graphic Design Specialization (இலவச கற்கைநெறி)

Graphic Designing தொடர்பாக அடிப்படையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றவர்கள் இந்த கற்கைநெறியில்…

FREE COURSE - CSS, JavaScript And Python Complete Course (இலவச கற்கைநெறி)

CSS, JavaScript And Python தொடர்பாக அடிப்படையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றவர்கள் இந்த கற்க…

FREE COURSE - Learn AutoCAD 2D (இலவச கற்கைநெறி)

காட்டுமானத் துறை மற்றும் பொறியியல் வடிவமைப்புக்களில் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படும் AutoCAD 2D தொடர்பா…

FREE COURSE - Affiliate Marketing for Beginners: Make Money Online | இலவச கற்கைநெறி

Affiliate Marketing தொடர்பாக அடிப்படையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றவர்கள் இந்த கற்கைநெறியி…

Load More That is All