புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#014D94}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={6} $label={Learning English} $type={grid2} $color={#B9026E}

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்

{getBlock} $results={7} $label={Speaking English} $type={block1} $color={#F64E4E}

விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={7} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={#F64E4E}

Read more

View all

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பயிற்சி 37)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பயிற்சி 37 கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு …

புதிய ஆங்கில சொற்கள் - பகுதி 39 | English Words in Tamil

புதிய ஆங்கில சொற்கள் எனும் பகுதியினூடாக அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கிலத்தில் கதைக்கப் பயன்படும் சொற்களை அவற…

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பயிற்சி 36)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பயிற்சி 36 கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு …

புதிய ஆங்கில சொற்கள் - பகுதி 38 | English Words in Tamil

புதிய ஆங்கில சொற்கள் எனும் பகுதியினூடாக அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கிலத்தில் கதைக்கப் பயன்படும் சொற்களை அவற…

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பயிற்சி 35)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பயிற்சி 35 கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு …

Load More That is All