புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#F64E4E}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={7} $label={Easy English} $type={block1} $color={#F64E4E}

புதிய கற்கைநெறிகள்

{getBlock} $results={6} $label={Government Courses} $type={col-left} $color={#f9ae00}

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

{getBlock} $results={6} $label={Government Jobs} $type={col-right} $color={#9c5bb7}

தொழில்நுட்பம்

{getBlock} $results={3} $label={Technology} $type={grid1} $color={#0088ff}

Read more

View all

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 53

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொ…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 52

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொ…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 51

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொற…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 50

'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்'  எனும் பகுதியினூடாக தினமும் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவதற்கு பயன்படும் சொ…

பதவி வெற்றிடங்கள் - சுகாதார அமைச்சு (National Health Development Fund)

சுகாதார அமைச்சின் National Health Development Fund இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்…

Load More That is All