பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்..!

Image result for ceylon petroleum corporation vacancies

இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனதின் பின்வரும் பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

1. Manager (Research & Development)
2. Operations Technician
3. Air Condition Technician

முழு விபரம்:


மேலதிக தகவல்களுக்கு : www.ceypetco.gov.lk

Source: www.ceypetco.gov.lk (2017.08.28)

Previous Post Next Post