முகாமைத்துவ உதவியாளர் - Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd

Related image 

முகாமைத்துவ உதவியாளர் - Lanka Electricity Company Pvt Ltd.

Lanka Electricity Company Pvt Ltd இனால் முகாமைத்துவ உதவியாளர் (04) பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 08.09.2017

முழு விபரம் :


 Source: Daily News (2017.08.31)
 
Previous Post Next Post