திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2017 : கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு : வட மாகாண சபை..!


திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2017 : கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - வட மாகாண சபை..!

வடக்கு மாகாண பொதுச் சேவையின் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2017.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 11.10.2017

முழு விபரம்:


Downloads : Advertisement (Tamil) |Application (Tamil)

Source: www.np.gov.lk (2017.09.13)

Previous Post Next Post