திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2017 : வடமேல் மாகாண அரச சேவையின் நூலகர், தரம் III பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு.

திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - 2017 : வடமேல் மாகாண அரச சேவையின் நூலகர், தரம் III பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2017-10-20

முழு விபரம் :


Source : அரச வர்த்தமானி (2017.09.22)
Previous Post Next Post