நேர அட்டவணை : க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை - 2017.


நேர அட்டவணை : க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை - 2017.

2017 க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நேர அட்டவணை இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் Link இனை அழுத்தி நேர அட்டவணைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

G.C.E. (O/L) Examination - December 2017 Timetable

New Syllabus - Sinhala | Tamil | English

Old Syllabus - Sinhala | Tamil | English

Previous Post Next Post