பதவி வெற்றிடங்கள் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு..!


பதவி வெற்றிடங்கள் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு..!

Land Acquisition Officer
Sociologist.
Health Manager
Senior Community Development Officer
Senior Technical Officer
Administrative Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 22.09.2017

முழு விபரம் :

 
Source: Daily News (2017.09.01)
 
Previous Post Next Post