பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.

பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகதின் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம் :


  Source : Sunday Observer (17.09.2017)

Previous Post Next Post