தொழில் வாய்ப்புகள் - கமத்தொழில் அமைச்சு..!
தொழில் வாய்ப்புகள் - கமத்தொழில் அமைச்சு..!
 
கமத்தொழில் அமைச்சில் கீழே அறிவித்தலில் உள்ள செயற்திட்டத்திற்கான பதவிகளுக்குவிண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 29.09.2017

முழு விபரம் :
 


 Source : Sunday Observer (17.09.2017)

Previous Post Next Post