பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை தெங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்..!


இலங்கை தெங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனதில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப  முடிவுத் திகதி : 10.10.2017

முழு விபரம்:

Source : Daily News (16.09.2017)

Previous Post Next Post