பதவி வெற்றிடங்கள் - Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited.

 
பதவி வெற்றிடங்கள் - Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited.

Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited இன் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
முழு விபரம்:


Source: www.cpstl.lk (2017.09.07)

Previous Post Next Post