பல்கலைக்கழக வாய்ப்பு கிடைக்காத மாணவர்களுக்கு CINEC உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் அரசாங்க கடனுதவியுடன் பட்டதாரி கற்கைநெறிகள்.


பல்கலைக்கழக வாய்ப்பு கிடைக்காத மாணவர்களுக்கு CINEC உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் அரசாங்க கடனுதவியுடன் பட்டதாரி கற்கைநெறிகள்.

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (17.09.2017)

Related post : பல்கலைக்கழக வாய்ப்பு கிடைக்காத மாணவர்களுக்கு உயர் கல்விக்கான கடன் வழங்கல் - உயர் கல்வி அமைச்சு..!

Previous Post Next Post