திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - இலங்கை விஞ்ஞான சேவை தரம் III இல் வெற்றிடமாகவுள்ள பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு.


பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு..!

இலங்கை விஞ்ஞான சேவை தரம் III இல் வெற்றிடமாகவுள்ள பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை.

முழு விபரம்: Source : அரச வர்த்தமானி (2017.09.08)
Previous Post Next Post