பதவி வெற்றிடங்கள் - (NAITA) தேசிய பயிலுனர் மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை..!


பதவி வெற்றிடங்கள் - (NAITA) தேசிய பயிலுனர் மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை..!

NAITA நிறுவனத்தின் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29.09.2017

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2017.09.15)


Previous Post Next Post