அரபு மொழிபெயர்ப்பாளர் - இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம்.


இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகதில் மொழிபெயர்ப்பாளர் (அரபு) பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (2017.10.15)

Previous Post Next Post