பதவி வெற்றிடம் - விளையாட்டு உத்தியோகத்தர் : தென் மாகாண சபை.


மேற்படி வெற்றித்திற்காக வேண்டி தகுதியுள்ள இலங்கை பிரஜைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
Previous Post Next Post