தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி - 2017


தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி - 2017 (பக்கம் 3), மற்றும் இவ்வார அரச வர்த்தமானியில் வெளியான ஏனைய அரச தொழில் வாய்ப்புக்கள்.

*Admission - College of Education
*Legal Officer - Prisons Department
*Peon - Supreme Court
*Librarian - Northern Provincial Council
*Technical Assistant - Eastern Provincial Council

முழு விபரம்:
Source : அரச வர்த்தமானி (2017.11.02)


Previous Post Next Post