Latest Updates

தரம் 12 - வணிகக்கல்வி : தொண்டமானாறு வெளிக்கள நிலையம்.


தரம் 12 - வணிகக்கல்வி : தொண்டமானாறு வெளிக்கள நிலையம் நடாத்தும் தவணைப் பரீட்சை.

(பகுதி I & பகுதி II) - மாதிரி வினாத்தாள்