கல்வியற் கல்லூரி அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் - (2015 A/L).

Related image

கல்வியற் கல்லூரி அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் - Cutoff Marks for College of Education (2015 AL) .

கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் கல்வி அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Cutoff Marks

Previous Post Next Post