இலங்கை சட்டக் கல்லூரி மாணவர் அனுமதி - 2019


இலங்கை சட்டக் கல்லூரி மாணவர் அனுமதி - 2019

Sri Lanka Law College - Admission of Students | Academic Year - 2019


Applications | விண்ணப்பங்கள்: 05/03/2018 இல் இருந்து 05/04/2018 வரை இலங்கை சட்டக் கல்லூரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 05/04/2018

முழு விபரம்:Applications | விண்ணப்பங்கள்: 05/03/2018 இல் இருந்து 05/04/2018 வரை இலங்கை சட்டக் கல்லூரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.


Source: Sunday Observer (2018.03.04)
Previous Post Next Post