பதவி வெற்றிடங்கள் - கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம்.


கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையதில் நிலவும் பின்வரும் வெற்றிடங்களை விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Principal Research Officer.
- Principal Technology Transfer Officer.
- Senior Research Officer.
- Senior Technology Transfer Officer.
- Research Officer.
- Mason / Plumber.
- Tractor Driver.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 9/4/2018


Apply Now !

Source: http://www.sugarres.lk/careers
Previous Post Next Post