பதவி வெற்றிடங்கள் - வாட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு.


பதவி வெற்றிடங்கள் - வாட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு

- கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்.

- சமூக சேவை உத்தியோகத்தர்.

முழு விபரம் :


கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்


சமூக சேவை உத்தியோகத்தர்


Source: www.np.gov.lk (2018.03.28)

Previous Post Next Post