இவ்வார Sunday Observer (18.03.2018) பத்திரிகையில் வெளியாகிய அரச பதவி வெற்றிடங்களின் தொகுப்பு:

 1. Lecturer, Dean - Ocean University of SriLanka - Closing 02.04.2018
 2. Chief Executive Officer - SLT Closing Date 25.03.2018
 3. Lecturer, Management Consultant - PIM Closing Date 16.04.2018 
 4. Draughtsman - Water Board -  Closing date 02.04.2018 
 5. Management Assistant - Tamil Medium - NERD Centre Srilanka Closing Date 02.04.2018
 6. Trainee Air Traffic Controller - Airport and Aviation services limited Closing date 29.03.2018
 7. Manager, Finance Officer, Pharmaceuticals Technologist,  Engineering Assistant, System analyst, Transport Officer, HR officer, Training and development officer, Marketting officer, Maintanacnce technician, Store Keeper, Quality control assistant - SPMC Closing date 28.03.2018
 8. Post of trainee Airport Services assistant - Airport avaition srvices Closing date 29.03.2018
 9. Vice Principal, Head of Primary, Prefect of Discipline - Zahira college matale Closing date 25.03.2018
 10. Project Officer - Global Fund Closing date 01.04.2018
 11. Staff Assistant - CeyPetco- Closing Date 02.04.2018
 12. Lecturer, Demonstrator, instructor, Management Assistant, Lab Assistant, Maintenance Technician - University college Anuradapura Closing date 29.03.2018
 13. Risk Engineer - NITF Closing Date 02.04.2018
 14. Assistant Tea Commissioner - Srilanka Tea Board - closing date 04.04.2018
 15. DGM (Finance) Sathosa - closing date 28.03.2018
 16. Senior Deputy Manager - CeyPetCo Closing date 28.03.2018
 17. SI of Police - Closing date 02.04.2018.

Previous Post Next Post