Latest Updates

மாதிரி வினாத்தாள் - தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் : G.E.C. A/L 2019 - Techno World, Jaffna.


MODEL PAPER - Science For Technology : G.E.C. A/L 2019 - Techno World, Jaffna.

Model Paper - Part I, II & III.

தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம், மாதிரி வினாத்தாள் - க.பொ.த. உயர்தரம் : 2019.

மாதிரி வினாத்தாள் - பகுதி I, II & III.

இதுபோன்ற மாதிரி வினாத்தாள்களுக்கு: