அறிவித்தல் : இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம்.


அறிவித்தல் : இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம்

க.பொ.த. சாதாரண தரப் பரீட்சை - 2018 

விசேட தேவை உள்ள மாணவர்களுக்காக சலுகை வழங்கல்.

முழு விபரம்:

Source : thinakaran.lk
Previous Post Next Post