கட்டுரைப் போட்டி - 2018 (For Government & Private University Students)

அரச மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான கட்டுரைப் போட்டி - 2018.

தலைப்பு: "இலங்கையின் முதலீட்டுக்கும் வர்த்தகத்துக்கும் சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தங்களின் முக்கியத்துவம். "

போட்டி முடிவுத் திகதி : 31.08.2018

முழு விபரம்:

TOPIC: ‘Importance of Free Trade Agreements for Investment and Business in Sri Lanka’

The deadline for submission is 31st August 2018 and essays can be written in Sinhala, Tamil or English.

Requirements:

  • Should be aged between 18-25
  • Should be Gov/Pvt university student
  • Essay must be between 800-1000 of words
  • Can be written in English, Sinhala or Tamil
  • Each entrant may submit only (1) essay
  • Free entry

Call 115588844 / 779888126 for any clarifications


Previous Post Next Post