பதவி வெற்றிடம் : Junior Technical Officer (Mechanical) - இலங்கை விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனம்

இலங்கை விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனத்தினால் (Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Limited) பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி : Junior Technical Officer (Mechanical)

முழு விபரம்:
Source : Sunday Observer (2018.08.26)Previous Post Next Post