பதவி வெற்றிடங்கள் : இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை (Mahaweli Authority of Sri Lanka)


இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Director.
- Engineer (Civil).
- Farm Manager.
- Physical Planner.
- Hydrological Assistant.
- Machine Operator.
- Boat Operator.

விண்ணப்பப் முடிவுத் திகதி: 2018-09-10

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.08.28)
Previous Post Next Post