முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் (18) - Ministry of Youth Affairs, Project Management & Southern Development


18 பதவி வெற்றிடங்கள் : முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant - 18 Job Vacancies)

மேற்படி பதவி வெற்றிடத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:  2018-09-29

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.09.15)Previous Post Next Post