பதவி வெற்றிடங்கள் : Department of Agrarian Development


Department of Agrarian Development இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Management Assistant.
- Project Secretary.
- Office Assistant.
- Project Engineer.
- Senior Engineering Assistant.
- Draughtsman.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-05

முழு விபரம்:

Government Job Vacancies at Department of Agrarian Development

Source: Daily News (2018.09.21)
Previous Post Next Post