பதவி வெற்றிடங்கள் - லங்கா சதொச (Lanka Sathosa)


லங்கா சதொச நிறுவனத்தின் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பங்களை கோரப்படுகின்றன.

  • Deputy General Manager.
  • Senior Accountant.
  • Internal Auditor.
  • Manager Marketing.
  • Quality Assurance Officer.
  • Assistant Manager Marketing.
  • Assistant Manager Engineering.
  • Assistant Manager Internal Audit.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-26

முழு விபரம்:Source : Sunday Observer (2018.09.16)

Previous Post Next Post