முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.


சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி : முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2018-09-16

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.09.09)

Previous Post Next Post