பதவி வெற்றிடங்கள் - கமத்தொழில் அமைச்சு (Ministry of Agriculture).


கமத்தொழில் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- IEC/ICT Specialist.
- Social Development Officer.
- Environment Officer.
- Gender Development Officer.
- Project Secretary.
- Institutional Development & Capacity Building Specialist.
- Environmental & Social Safeguards Specialist.
- Finance management Specialist.
- Procurement Specialist.
- Monitoring & Evaluation Specialist.
- Project Director.
- Deputy Project Director.
- Provincial Deputy Project Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-05

முழு விபரம்:

Government Job Vacancies at Ministry of Agriculture

Previous Post Next Post