முகாமைத்துவ உதவியாளர், நூலக உதவியாளர், தொழிநுட்ப உதவியாளர் - தேசிய விஞ்ஞான மன்றம் (National Science Foundation)


தேசிய விஞ்ஞான மன்றத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  • முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
  • நூலக உதவியாளர்.
  • தொழிநுட்ப உதவியாளர்.
  • Senior Scientific Officer.
  • Book Binder.
  • Driver.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-01

முழு விபரம்:

Job vacancies at National Science Foundation
Source : Sunday Observer (2018.09.16)


Previous Post Next Post