பதவி வெற்றிடங்கள் - State Pharmaceuticals Corporation


State Pharmaceuticals Corporation இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  • Technical Officer.
  • Technical Evaluation Officer.
  • System Support Technician.
  • Book Binder / Record Keeper.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:

Job Vacancies at State Pharmaceuticals Corporation
Source : Sunday Observer (2018.09.16)

Previous Post Next Post