மொழிபெயர்ப்பாளர் (Translator) - புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம்.


புவிச்சரிதவியல் அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகதில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடம்: மொழிபெயர்ப்பாளர்
Vacancy: Translator

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-03

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.09.15)Previous Post Next Post