பதவி வெற்றிடம் : புவிச்சரிதவியல், அளவை, சுரங்கங்கள் பணியகம்


புவிச்சரிதவியல், அளவை, சுரங்கங்கள் பணியகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள் : வெளிக்கள உதவியாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.11.05

முழு விபரம்:

Source : Thinakaran (2018.10.24)


Previous Post Next Post