பதவி வெற்றிடங்கள் - Gampaha Wickramarachchi Ayurveda InstituteGampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-04 

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (2018.10.07)Previous Post Next Post