உயிரியலுக்கான அறிமுகம் - Introduction to Biology


உயிரியலுக்கான அறிமுகம் / Introduction to Biology

மனித வர்க்கம் எதிர்நோக்கும் சவால்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உயிரியலின் இயற்கை நிலையும் முக்கியத்துவமும்.

உயிரியல் / Biology
  • உயிர் அங்கிகளை மையமாகக் கொண்டு கற்கும் விஞ்ஞானம் ஆகும்.
( Bios- உயிர் | Logos – கற்றல் )


உயிர் / Life
·      உயிர் என்பதை வரைவிலக்கணப்படுத்தல் இலேசான ஒரு கருமமன்று. இதுவரை விஞ்ஞானிகளால் உயிருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய வரைவிலக்கணம் ஒன்று வழங்கப்படவில்லை.
·      உயிர் என்பது பௌதிகவியல் மற்றும் இரசாயனவியல் விதிகளைக்கொண்டு விளக்கப்பட முடியாத தனித்துவமிக்க சிறப்பானதொன்றாகும்.
·      உயிரியலானது சிக்கற்தன்மையான பாரியதொன்றாகும். எனவே கற்பதற்கு வசதிக்காக மூன்று முதலான கிளைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1.       விலங்கியல் / Zoology – விலங்குகளைப் பற்றி கற்றல்
2.       தாவரவியல் / Botany – தாவரங்களைப் பற்றி கற்றல்
3.       நுண்ணுயிரியல் / Microbiology – நுண்ணுயிர்களைப் பற்றி கற்றல்

·      இத்துறைகளில் பின்வரும் பகுதிகள் உள்ளடக்கப்படலாம்

1.       குழிய உயிரியல் / Cell Biology – கலங்களைப் பற்றி கற்றல்
2.       இழையவியல் / Histology – இழையங்களைப் பற்றி கற்றல்
3.       உடலமைப்பியல் / Anatomy – உடலின் மொத்தக் கட்டமைப்பு பற்றி கற்றல்
4.       உடற்றொழிலியல் / Physiology  – உடற்றொழிலியல் பற்றி கற்றல்
5.       உயிரிரசாயனவியல் / Biochemistry  – உயிரியல் மூலக்கூறுகளைப் பற்றி கற்றல்
6.       பிறப்புரிமையியல் / Genetics – பாரம்பரியம் பற்றி கற்றல்
7.       சூழலியல் / Ecology – சுற்றாடலைப் பற்றி கற்றல்
Previous Post Next Post