பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Megapolis & Western Development


Ministry of Megapolis & Western Development இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள்: 
1. Legal Officer.
2. Accounts Officer  

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-02 


முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.10.24)


Previous Post Next Post