ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் - வட மாகாண சபை (Science & English).


வடக்கு மாகாண தமிழ் மொழி மூலப் பாடசாலைகளில் விஞ்ஞானத் துறை மற்றும் ஆங்கிலப் பாடம் ஆகியவற்றுக்கு நிலவும் வெற்றிடங்களுக்கு இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3ம் வகுப்பு - 1(அ) தரப் பதவிக்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-09

முழு விபரம்:

Source: www.np.gov.lk (2018.10.27)


Previous Post Next Post