விவசாய விஞ்ஞானி (Agriculture Scientist) | Financial Officer - கிழக்கு மாகாணம்


கிழக்கு மாகாணத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள்

  • விவசாய விஞ்ஞானி (Agriculture Scientist) 
  • Financial Officer 
Job Vacancies /  விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-10

முழு விபரம்:

Source  - Daily News (2018.11.19)

Previous Post Next Post