தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் கல்வி தேசிய டிப்ளோமா (National Diploma in Technical Teacher Education) : University of Vocational Technology


University of Vocational Technology (தொழில்நுட்பவியல் பல்கலைக்கழகம்) நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:
National Diploma in Technical Teacher Education - தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் கல்வி தேசிய டிப்ளோமா

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-30

முழு விபரம்:
Source: Sunday Observer (2018.11.11)

Previous Post Next Post