முன்பள்ளி ஆசிரியர் | அலுவலக உதவியாளர் (Pre School Teacher | Office Assistant) - பிரதேச சபை - வலல்லாவிட


மேல் மாகாண பொதுச் சேவையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள்:

  • அலுவலக உதவியாளர்.
  • முன்பள்ளி ஆசிரியர்.
  • Ayurveda Dispenser.
  • Health Labourer 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-11-28

முழு விபரம்:Source: அரச வர்த்தமானி  (2018.11.09)

Previous Post Next Post