பதவி வெற்றிடம் | Research Assistant - NIFS


National Institute of Fundamental Studies இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

 பதவி வெற்றிடம்: Research Assistant.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-20

முழு விபரம்:
Source - nifs.ac.lk (2018.12.09)

Previous Post Next Post