முகாமைத்துவ உதவியாளர் | சாரதி - மேல் மாகாண கழிவு மேலாண்மை ஆணையம்


மேல் மாகாண கழிவு மேலாண்மை ஆணையத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்
- சாரதி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-24

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2018.12.07)
Previous Post Next Post