மாணவர் அனுமதி 2019 - தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் / தொழில்நுட்பவியல் கல்லூரிககள் (Technical-College-Admission)


திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் வாழ்க்கைத் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சு.

தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் கல்லூரிகளில் நடாத்தப்படும் கற்கை நெறிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி - 2019

Source - Government Gazette (2018.11.30)

அரச வர்த்தமானியில் பார்வையிட மற்றும் மேலதிக தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களுக்கு இங்கே அழுத்துங்கள்.
Previous Post Next Post