முகாமைத்துவ உதவியாளர் | Management Assistant - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.


சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைசில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-21


முழு விபரம்:

Source: www.health.gov.lk (2018.12.13)

Previous Post Next Post