அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விஷேட முற்பணம் | Special Advance for Public Officers


அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விஷேட முற்பணம் – 2019 ஆம் ஆண்டு.

அரசாங்க அலுவலர்களுக்கான விஷேட முற்பணம் வழங்குவது தொடர்பில் பொது நிருவாக மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சின் செயலாளரினால் வெளியிடப்பட்ட அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக (29/2018) கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

It has been decided by the Government to pay a Special Advance of an amount not exceeding Rs. 4,000/- for the year 2019, as per the provisions of the said circular subject to the substitution of year 2018 for year 2015 in para 03 of the said circular and substitution of year 2019 for year 2016 in all places where it is mentioned.
Source - www.pubad.gov.lk


Previous Post Next Post