பதவி வெற்றிடங்கள் - கட்புல ஆற்றுகைக் கலைகள் பல்கலைக்கழகம் | University of the Visual & Performing Arts


கட்புல ஆற்றுகைக் கலைகள் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- Lecturer.
- Senior Lecturer.
- Programmer / System Analyst.
- Instructor (Computer Technology).
- Assistant Network Manager.

 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-02-05

முழு விபரம்:Source- Sunday Observer (2019.01.06)

Previous Post Next Post